Vyhľadať

Kategória:
Kraj:
Firma:
Názov


Cena od do


Ponuka


Registrácia firmy

 

Všeobecné zmluvné podmienky inzercie a podmienky používania  on-line služieb na portáli www.akciovytovar.sk

Všeobecné zmluvné podmienky sú záväzné pre všetky inzeráty na všetkých www stránkach vo vlastníctve spoločnosti DUCHO s.r.o., ako aj na stránkach zmluvných partnerov tejto spoločnosti. Všeobecné zmluvné podmienky sa týkajú aj podmienok používania on-line služieb. Internetová stránka spoločnosti DUCHO s.r.o a internetová stránka jej zmluvných partnerov podlieha ochrane na základe autorského práva.

I. Všeobecné ustanovenia

1.1. Spoločnosť Ducho, s.r.o. (ďalej len "prevádzkovateľ") je prevádzkovateľom internetového portálu www.akciovytovar.sk. Prevádzkovateľ je oprávnený zverejňovať inzeráty  a poskytovať reklamu, na všetkých www stránkach v jeho vlastníctve, ako aj na stránkach jeho zmluvných partnerov.

1.2. Zadávateľ inzerátu/inzerátov (ďalej len "zadávateľ alebo “objednávateľ“) je fyzická, alebo právnická osoba ako priamy zákazník, ako aj sprostredkovateľská  reklamná alebo mediálna agentúra, objednávajúca reklamný inzerát na stránkach portálu www.akciovytovar.sk alebo na internetových stránkach zmluvných partnerov spoločnosti DUCHO s.r.o.

1.3. Obsah on-line služieb je chránený autorským zákonom. On-line službami sa rozumie uverejnenie občianskej, firemnej inzercie, služby spojené s prácou s inzerciou. Všetky informácie ukladané v systéme spravovanom prevádzkovateľom sú vlastníctvom prevádzkovateľa. Všetky práva sú vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu týchto služieb bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa je zakázané.

II. Registrácia

2.1. Prístup do klientskej zóny (konto klienta) na inzertnom serveri Avizo.sk je podmienený registráciou. V registrácii musí objednávateľ uviesť správne a aktuálne informácie o sebe, spoločnosti a neustále ich udržiavať aktuálne.

2.2. Registračné údaje budú slúžiť pre spracovanie a tlač daňových dokladov, ktoré budú objednávateľovi automaticky zasielané na e-mailovú adresu uvedenú v registrácii.

2.3. O zmene registračných údajov musí objednávateľ upovedomiť prevádzkovateľa okamžite tým spôsobom, že si po prihlásení aktualizuje osobné svoje údaje v klientskej zóne.

2.4 Ochrana údajov v systéme akciovytovar.sk

2.4.1. Systém akciovytovar.sk zhromažďuje len osobné údaje poskytnuté zadávateľom ako titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, faxové číslo, emailová adresa, a to výhradne za účelom ich evidencie a využitia v prípade odosielania poštovej zásielky, ako aj ich využitia k zabezpečeniu komunikácie so zadávateľom prostredníctvom telekomunikačného média.

2.4.2. V zmysle zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, k evidencii ostatných osobných údajov je potrebný písomný súhlas zadávateľa.

2.4.3. Prevádzkovateľ zaručuje, že získané údaje nie sú predávané tretím osobám, ani iným spôsobom sprístupňované tretím osobám. Výnimkou sú údaje, ktoré zadávateľ (inzerent) nechá voľne prístupné pre návštevníkov akciovytovar.sk.

III. Objednávka inzercie a služieb

Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre objednávateľov reklamnej kampane na internetových stránkach spoločnosti DUCHO s.r.o., ako aj na stránkach zmluvných partnerov tejto spoločnosti. Tieto obchodné podmienky sa týkajú reklamných formátov prostredníctvom bannerovej alebo textovej propagácie, uvedených v cenníku.

 

I. Všeobecné ustanovenia

1.1.

Spoločnosť DUCHO, s.r.o.  (ďalej len "prevádzkovateľ") je prevádzkovateľom internetového portálu www.akciovytovar.sk. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať reklamu, zverejňovať inzeráty na všetkých www stránkach v jeho vlastníctve, ako aj na stránkach jeho zmluvných partnerov.

1.2.

Zadávateľ reklamnej kampane alebo balíka inzerátov (ďalej len "zadávateľ “ alebo “objednávateľ“) je fyzická alebo právnická osoba ako priamy zákazník, ako aj sprostredkovateľská reklamná alebo mediálna agentúra, objednávajúca reklamnú plochu na stránkach portálu www.akciovytovar.sk alebo stránkach zmluvných partnerov spoločnosti DUCHO s.r.o.

 

II. Objednávka inzercie

2.1.

Objednávka  reklamnej kampane (reklamy) je možná prostredníctvom objednávkového formuláru doručeného :

·         Na e-mailovú  adresu

·         poštou na :

·         telefonicky:

2.2.

Objednávka reklamného priestoru nadobúda právnu záväznosť  až vo chvíli písomného potvrdenia obidvomi stranami. Za písomný prejav vôle sa považuje aj úkon zmluvných strán urobený elektronickými prostriedkami v zmysle § 40 ods. 4 OZ

2.3.

Všetky podklady na zmenu reklamnej kampane musí zadávateľ- objednávateľ poskytnúť najneskôr jeden pracovný deň pred dátumom zmeny. Inak prevádzkovateľ nezodpovedá za včasnú zmenu, ktorá bude zrealizovaná v najbližšom možnom termíne

2.4.

Inzertné podklady musia byť v súlade so Všeobecnými technickými podmienkami.

2.5 Náležitosti objednávky

Objednávka reklamného priestoru musí spĺňať nasledujúce náležitosti:

·         Názov spoločnosti a jej sídlo

·         Poštovú adresu a PSČ

·         IČO, IČ DPH

·         Aktuálne fakturačné údaje

·         Meno a priezvisko zodpovednej osoby

·         Telefón, fax

·         Kompletné inzertné podklady k reklamnej kampani a to:

·         Meno zadávateľa

·         Klient

·         Názov reklamnej kampane

·         Umiestnenie reklamného prvku (napr.: http://www.avízo.sk)

·         Špecifikácia reklamného formátu

·         Termín reklamnej kampane

·         Dohodnutý počet zobrazení (prípadne dohodnuté obdobie)

·         Cenu kampane podľa dohodnutých podmienok

·         Výšku agentúrnej provízie (platí len pre reklamné a mediálne agentúry)

·         Podpis zodpovednej osoby a pečiatka zadávateľa

·         Kreatívu reklamnej kampane

 

2.6 Náležitosti kreatívy reklamnej kampane

Všetky náležitosti kreatívy reklamnej kampane sú uvedené v technickej špecifikácii jednotlivých formátov.

2.7 Zmeny a úpravy objednávky

Akékoľvek vedľajšie zmluvy alebo dohody o prípadných zmenách v objednávke sú akceptovateľné a prípustné výlučne formou písomného dodatku objednávky a musia byť potvrdené prevádzkovateľom.

 
 

III. Zodpovednosť za obsah inzercie

3.1.

Zadávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za obsahovú stránku a kvalitu textového a grafického zobrazenia reklamy, umiestnenej na ploche internetovej stránky prevádzkovateľa alebo na ploche internetovej stránky jeho zmluvného partnera.

V prípade uplatnenia si právneho nároku treťou osobou, súvisiaceho s obsahovou stránkou, textovým a grafickým vyobrazením reklamy, zodpovednosť za porušenie príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, upravujúcich nekalú súťaž, za porušenie autorského práva, ako aj iných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov nesie v plnom rozsahu zadávateľ reklamy.

 

3.2. Súhlas so šírením reklamných prvkov

3.2. A Zadaním objednávky dáva zadávateľ prevádzkovateľovi súhlas so šírením reklamných prvkov prostredníctvom Internetu a potvrdzuje, že je nositeľom všetkých práv výrobcu, autorov, prípadne ďalších osôb potrebných k uverejneniu dát v dodanej podobe a zároveň potvrdzuje, že neporušuje práva žiadneho iného oprávneného subjektu.

3.2. B V prípade nepravdivosti informácií uvedených v bode 4.2 a) nesie zadávateľ všetky následky z toho vyplývajúce, vrátane povinnosti uhradiť oprávneným subjektom náhradu škody.

3.2. C Na vyžiadanie prevádzkovateľa je zadávateľ povinný doložiť skutočnosti týkajúce sa autorských práv a iných relevantných údajov preukaznými dokladmi.

3.2. D V prípade, ak zadávateľ dodá prevádzkovateľovi vyhotovenú reklamu na uverejnenie, prevádzkovateľ nezodpovedá za kvalitu a vyhotovenie reklamy ako aj za chyby reklamy vzniknuté z dôvodu nedostatočne vyhovujúcej kvality reklamných prvkov.

IV. Práva prevádzkovateľa

4.1 Odmietnutie reklamnej kampane

Prevádzkovateľ má výlučné právo odmietnuť reklamnú kampaň s okamžitou platnosťou v nasledujúcich prípadoch:

4.1.A ak je reklama je v rozpore s platnými zákonmi SR,

4.1.B ak reklama ohrozuje dobré mravy a môže vážnym spôsobom narušiť verejný poriadok,

4.1.C ak reklama obsahuje posolstvo už existujúceho klienta prevádzkovateľa a zadávateľ, prípadne jeho klient je priamym konkurentom tohto existujúceho klienta,

4.1.D ak reklama nezodpovedá technickým špecifikáciám prevádzkovateľa,

4.1.E ak reklama nezodpovedá záujmom prevádzkovateľa,

4.1.F aj v prípade potvrdenia objednávky, no iba ak zistí, že svoj záväzok nemôže splniť z dôvodu technických chýb alebo iných nedostatkov podkladov dodaných zadávateľom, alebo pokiaľ zistí, že zverejnením informácií dodaných zadávateľom by prišlo k porušeniu povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov, k protiprávnemu zásahu do právom chránených záujmov tretích osôb alebo k porušeniu dobrých mravov.

 

4.2. Povinnosť oznámenia o odmietnutí reklamnej kampane

Prevádzkovateľ je povinný oznámiť zadávateľovi odmietnutie reklamnej kampane okamžite pri zistení porušenia niektorého z bodov 6.1. a to písomnou aj ústnou formou

 

4.3. Prevádzkovateľ má právo prerušiť kampaň, ak je objednávateľ v omeškaní s plnením záväzku voči prevádzkovateľovi alebo ak je objednávateľ platobne neschopný, v likvidácii alebo konkurze

Ak o objednávateľ uhradí svoje záväzky v plnom rozsahu do 15 dní od prerušenia, kampaň sa obnoví a objednávateľ má právo vyčerpať zostávajúci nevyčerpaný čas. V prípade, že je reklamná plocha medzičasom obsadená iným klientom, prevádzkovateľ navrhne objednávateľovi náhradné riešenie na dobehnutie reklamnej kampane

Ak po písomnom upozornení objednávateľ do 14 dní neuhradí faktúry, ktoré sú po splatnosti, má prevádzkovateľ právo na zmluvnú pokutu rovnajúcu sa rozdielu ceny inzercie poskytnutej objednávateľovi oproti cenníkovej cene reklamnej kampane a prevádzkovateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy s okamžitým účinkom. Odstúpením od tejto zmluvy nezaniká nárok na náhradu prípadne spôsobenej škody.

 
 

V. Finančné podmienky

5.1. Cena reklamnej kampane

Cena inzerátu/reklamnej kampane je vypočítaná na základe platného cenníka prevádzkovateľa. Ceny v cenníku sú vždy uvedené bez DPH, ktorá je účtovaná podľa platného zákona. Zadávateľ je povinný si v prípade nejasností vyžiadať aktuálny cenník platný v dobe zadania objednávky.

 

5.2. Minimálna výška objednávky –reklamnej kampane

Minimálna výška objednávky je 3.000,- Sk netto pre prevádzkovateľa.

 

5.3. Storno podmienky

5.3. A V prípade, ak zadávateľ má záujem zrušiť potvrdenú reklamnú kampaň, musí tak urobiť zaslaním písomného vyrozumenia, ktoré musí byť prevádzkovateľovi doručené najneskôr 7 dní pred začiatkom reklamnej kampane.

5.3. B V prípade, ak toto oznámenie zadávateľ doručí prevádzkovateľovi neskôr ako určené v bode 5.3. a), bude mu účtovaný storno poplatok vo výške 100% ceny objednávky

 

5.4.  Fakturácia a ostatné platobné podmienky

5.4.A Faktúry (daňové doklady) sa obvykle vystavujú prvý pracovný deň po skončení reklamnej kampane. V prípade objednávky presahujúcej jeden kalendárny mesiac sa faktúra vystavuje vždy prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca.

5.4.B Splatnosť faktúr vystavených prevádzkovateľom je 7 dní ak nie je dohodnuté ináč.

5.4.C Zaplatením faktúry zadávateľom sa rozumie pripísanie faktúrovanej čiastky na účet

prevádzkovateľa, prípade peňažným vkladnom do pokladne prevádzkovateľa.

5.4.D Za omeškanie úhrady faktúry je zadávateľ povinný uhradiť prevádzkovateľovi úroky z

omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy – fakturovanej čiastky a to za každý deň omeškania až do

zaplatenia.

5.4.E V odôvodnených prípadoch je prevádzkovateľ oprávnený žiadať zálohu alebo platbu vopred na základe vystavenej faktúry s dátumom splatnosti v deň začiatku reklamnej kampane. V prípade, že platba nebude prevedená, nie je prevádzkovateľ povinný reklamnú kampaň uskutočniť.

5.4.F Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nespustiť alebo prerušiť už začatú reklamnú kampaň v prípade, ak zadávateľ neplní svoje finančné záväzky voči prevádzkovateľovi. Zadávateľ zodpovedá za škody, ktoré v takomto prípade vzniknú prevádzkovateľovi.

5.5. Fakturácia v prípade nového klienta

Vo všetkých bodoch sa fakturácia riadi podmienkami uvedenými v bode 5.4. s výnimkou bodu f). V prípade nového klienta prebieha fakturácia za reklamnú kampaň vždy vopred, to znamená, že splatnosť faktúry je najneskôr v deň jej spustenia.

VI. Reklamácie

6.1.

V prípade pochybenia na strane prevádzkovateľa, je zadávateľ v rámci reklamačného konania oprávnený požadovať primeranú náhradu alebo zľavu z ceny, a to formou písomnej reklamácie doručenej prevádzkovateľovi v lehote 7 dní odo dňa, kedy zadávateľ zistil, alebo mohol zistiť pochybenia, inak toto právo zadávateľa zaniká.

6.2.

Pochybením na strane prevádzkovateľa sa rozumie nefunkčnosť jeho služieb spôsobená zavineným prevádzkovateľa, ktoré sa týkajú objednávky zadávateľa potvrdenej prevádzkovateľom, po dobu dlhšiu ako 6 hodín za 1 deň. Toto sa nevzťahuje na časový interval, v ktorom je reklama zadávateľa automaticky zobrazovaná reklamným systémom podľa objednaného objemu inzercie.

6.3.

Za pochybenie na strane prevádzkovateľa sa nepovažujú výkyvy v návštevnosti jednotlivých stránok prevádzkovateľa, ale len v prípade, že je na túto skutočnosť zadávateľ písomne upozornený (prípustná je aj forma e-mailu) prevádzkovateľom pri potvrdení objednávky.

6.4.

Zľava z ceny sa uplatňuje formou dobropisu. Záväzok splatnosti je tak obmedzený len na tú pomernú časť plnenia, na ktorú nie je uplatňovaná reklamácia.

6.5.

Prípadné námietky voči vystaveným faktúram je povinný zadávateľ uplatniť písomne u prevádzkovateľa do 7 dní odo dňa doručenia faktúry zadávateľovi, inak sa faktúra považuje za riadne vystavenú.

 
 

VII. Zmeny v obchodných podmienkach

7.1.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Všeobecné zmluvné podmienky inzercie a podmienky požívania  online služieb na portáli www.akciovytovar.sk meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Nové znenie podmienok je prevádzkovateľ povinný zverejniť najneskôr 15 pracovných dní pred ich účinnosťou na tomto mieste.

7.2.

Tieto podmienky strácajú účinnosť dňom ich nahradenia neskoršími podmienkami používania.

 
 

VIII. Záverečné ustanovenia

8.1.

Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytovať údaje a informácie získané v rámci spolupráce tretím osobám, inak zodpovedajú za škodu vzniknutú poškodenej strane porušením tejto povinnosti. Tieto údaje predstavujú predmet obchodného tajomstva a podľa toho podliehajú aj náležitej ochrane.

8.2.

Objednávateľ uznáva záväzky založené touto zmluvou voči prevádzkovateľovi čo do dôvodu a výšky vystavenia objednávky.

8.3.

Zmluvné strany sa dohodli, že miestne príslušným súdom pre spory vzniknuté z tejto zmluvy je všeobecný súd prevádzkovateľa. Rozhodne právo pre túto zmluvu je právo SR.

8.4.

Zmluvné strany si týmto potvrdzujú, že zmluvne pokuty dohodnuté v tejto zmluve sú vecne opodstatnené a primerané.

Všetky vzťahy neupravené týmito podmienkami sa riadia všeobecne záväznými predpismi SR. Tieto všeobecné zmluvné podmienky sú platné od 1.6.2006


Neprehliadnite


Platená reklama

Get the Flash Player to see this player.
Get the Flash Player to see this player.
Get the Flash Player to see this player.
Get the Flash Player to see this player.
Get the Flash Player to see this player.
Get the Flash Player to see this player.
Get the Flash Player to see this player.
Get the Flash Player to see this player.
Get the Flash Player to see this player.
Copyright ©2008 Ducho, s.r.o.      Created by AGNUS.sk